Skip to main content

Privacyreglement Studievereniging MAD

In dit Privacyreglement gebruikt Studievereniging MAD een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Studievereniging MAD registreert; Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. Toelichting op het Reglement

Studievereniging MAD mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Studievereniging MAD de plicht om haar leden, noodcontactpersonen van leden en haar zakelijke relaties:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Studievereniging MAD worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te

Studievereniging MAD vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Studievereniging MAD in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Studievereniging MAD expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Studievereniging MAD gebruikt en het doel van het gebruik Studievereniging MAD verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

 • lid wordt of bent van Studievereniging MAD;
 • contactpersoon wordt of bent van een lid;
 • een zakelijke relatie bent van Studievereniging MAD
 • de website bezoekt;
 • contact met ons

Studievereniging MAD verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, IBAN-gegevens, studentnummer, opleiding, startdatum opleiding, documentnummer legitimatiebewijs, BSN, handtekening, medische gegevens en beeldmateriaal tijdens evenement als u lid bent van de vereniging. Studievereniging MAD verzamelt (mogelijk) uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-gegevens,

(oud-)beroep(en) en beeldmateriaal tijdens evenement als u een zakelijke relatie bent van de vereniging. Studievereniging MAD verzamelt (mogelijk) uw naam en telefoonnummer als u een noodcontactpersoon bent voor een lid van de vereniging. Naast deze gegevens kunt u ervoor kiezen om extra persoonsgegevens met de vereniging te delen.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die leden met Studievereniging MAD sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • leden of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • bestuurders in te schrijven bij de nodige

 

3.  Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Studievereniging MAD verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Studievereniging MAD, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Studievereniging MAD met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt

 

4.  Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Studievereniging MAD verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Studievereniging MAD worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Studievereniging MAD beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Studievereniging MAD om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Studievereniging MAD ten aanzien van alle aan Studievereniging MAD verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Studievereniging MAD overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Studievereniging MAD bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Studievereniging MAD zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

5.  Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk
 • Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van uw gegevens te
 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke

 

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar mad@hu.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht daarover van Studievereniging MAD.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Studievereniging MAD en probeert Studievereniging MAD er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt je bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door Studievereniging MAD? Ook daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Studievereniging MAD ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

Privacyreglement Studievereniging MAD versie april 2019